แบ่งปันประสบการณ์การติดตั้ง Linux สำหรับ Android Box สำหรับการนำไปใช้งานในระบบ automation ทั้ง Home automation และ Industrial automation เนื่องจากกล่อง Android Box มีราคาที่ค่อนข้างถูก และ หาซื้อได้ง่าย เพราะ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มีความจำเป็นค่อนข้างมากในการทำระบบอัตโนมัติ

Source :

 Image File

Download Image disk For S805 Armlogic https://disk.yandex.ru/d/DnCkh3KBvAFES  

หรือ Download Image ที่่ได้ทำการทดสอบ แล้ว สำหรับ CPU S805 

DownLoad From Github : https://github.com/armbian/community/releases/tag/202236 

Armbian support for TVboxes : https://forum.armbian.com/forum/24-tv-boxes/ 

 

ข้อมูล CPU Amlogic meson8b S805

Android TV-Box MXQ (Amlogic S805)

https://www.rigacci.org/wiki/doku.php/doc/appunti/hardware/mxq_s805 

https://linux-meson.com/ 

Howto :

 

Credit And Special Thank Youtube Chanel : https://www.youtube.com/c/i12bretro  

https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A5

https://en.wikipedia.org/wiki/Amlogic 

 

 

 

 

 

  

 

The box used in this video is a OttBox MXQ Mini . It sports a Quad Core Amlogic S805 @ 1..5GHz and 1 GB of DDR3 RAM.
--------------------------------------------------------------------
Things You Will Need
--------------------------------------------------------------------
- A microSD card at least 8 GB
--------------------------------------------------------------------
Downloads and Flashing to MicroSD
--------------------------------------------------------------------
01. Download Armbian https://yadi.sk/d/DnCkh3KBvAFES/Linux..
02. Download Balena Etcher https://www.balena.io/etcher/ 
03. Run Balena Etcher
04. Burn Armbian image to microSD card
05. Safely remove microSD and re-insert
06. Ignore/close the Windows dialogs to format the inserted microSD card

--------------------------------------------------------------------
Configure MicroSD Card for Armbian
--------------------------------------------------------------------
01. Open the readable partition of the microSD card in Explorer
02. Edit /euEnv.txt in a text editor
a. Update the FDT line to point to a working .dtb file for your device
FDT=/dtb/meson8b-mxq.dtb
b. Save
c. Close
06. Safely remove microSD
07. Insert microSD card to Android TV box
--------------------------------------------------------------------
Booting to Armbian for the First Time
--------------------------------------------------------------------
01. With an unfolded paperclip, press the reset button on the bottom of the device
02. While holding the reset button, plug the power adapter into the Android TV box
03. You should see the Armbian terminal running startup scripts
04. When prompted, login with username: root password: 1234
05. Input a new root password
06. Confirm the new root password
07. When prompted, input a username
08. Input a password for the new user
09. Confirm the password for the new user
10. Follow any additional the prompts
11. Armbian will boot into the desktop environment

Special thanks to the developers and forum members over at https://armbian.com  for making this possible 

★ Discord: https://discord.com/invite/EzenvmSHW8 
★ Reddit: https://reddit.com/r/i12bretro 

 

Downloads and Flashing to MicroSD
Download Armbian Download
Download Balena Etcher Download
Run Balena Etcher
Burn Armbian image to microSD card
Safely remove microSD and re-insert
Ignore/close the Windows dialogs to format the inserted microSD card
Configure MicroSD Card for Armbian
Open the readable partition of the microSD card in Explorer
Edit /euEnv.txt in a text editor
Update the FDT line to point to a working .dtb file for your device
FDT=/dtb/meson8b-mxq.dtb


Insert microSD card to Android TV box
Booting to Armbian for the First Time
With an unfolded paperclip, press the reset button on the bottom of the device
While holding the reset button, plug the power adapter into the Android TV box
You should see the Armbian terminal running startup scripts
When prompted, login with username: root password: 1234
Input a new root password
Confirm the new root password
When prompted, input a username
Input a password for the new user
Confirm the password for the new user
Follow any additional the prompts
Armbian will boot into the desktop environment

 

การทำ Remote Desktop

https://forum.armbian.com/topic/13740-how-to-enable-rdp-xrdp-with-armbian-so-you-can-login-from-a-windows-pc/ 

 

VNC Server

https://blog2.k05.biz/2020/06/armbian-vnc.html 

Issue

https://www.armbian.com/download/ 

https://forum.armbian.com/topic/3023-armbian-for-amlogic-s805-and-s802s812/ 

https://forum.armbian.com/topic/12656-csc-armbian-for-rk322x-tv-boxes/ 

Firmware

https://forum.armbian.com/topic/12162-single-armbian-image-for-rk-aml-aw-aarch64-armv8/  

https://docs.armbian.com/User-Guide_Armbian-Config/ 

Wifi :

https://forum.armbian.com/topic/20210-x96-mini-s905x-builtin-wifi-chipset-rtl8189es-working-with-recompilation/