ตัวควบคุม PID คืออะไร?

คำว่า PID ย่อมาจากอนุพันธ์อินทิกรัลตามสัดส่วน และ เป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมตัวแปร กระบวนการต่างๆ เช่น ความดัน การไหล อุณหภูมิ และ ความเร็วในงานอุตสาหกรรม ในคอนโทรลเลอร์นี้ อุปกรณ์ป้อนกลับแบบลูปควบคุมใช้ เพื่อควบคุมตัวแปรกระบวนการทั้งหมด การควบคุมประเภทนี้ใช้เพื่อขับเคลื่อนระบบไปในทิศทางของตำแหน่งเป้าหมาย หรือ ระดับอื่น มีเกือบทุกที่สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ และ ใช้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระบบอัตโนมัติ และ สารเคมี ในคอนโทรลเลอร์นี้ ฟีดแบ็คเป็นแบบลูปปิด (Close Loop) จะใช้เพื่อรักษาเอาท์พุตจริง

 

ระบบควบคุม แนวคิดพื้นฐานเบื้องหลังคอนโทรลเลอร์ PID คือ การอ่านเซ็นเซอร์ จากนั้นจึงคำนวณเอาต์พุต Actuator ที่ต้องการโดยคำนวณการตอบสนองตามสัดส่วน ปริพันธ์ และอนุพันธ์ แล้วรวมส่วนประกอบทั้งสามนี้เพื่อคำนวณเอาต์พุต ก่อนที่เราจะเริ่มต้นกำหนดพารามิเตอร์ของตัวควบคุม PID เราจะดูว่าระบบวงปิดคืออะไรและคำศัพท์บางคำที่เกี่ยวข้องกัน

กระบวนการ ออกแบบการควบคุม เริ่มต้นด้วยการกำหนดข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของระบบควบคุมมักจะวัดโดยการใช้ฟังก์ชันขั้นตอนเป็นตัวแปรคำสั่ง set point จากนั้นจึงวัดการตอบสนองของตัวแปรกระบวนการ โดยทั่วไป การตอบสนองจะถูกหาปริมาณโดยการวัดคุณลักษณะของรูปคลื่นที่กำหนดไว้ เวลาที่เพิ่มขึ้นคือระยะเวลาที่ระบบใช้ในการเปลี่ยนจาก 10% เป็น 90% ของค่าสถานะคงตัวหรือค่าสุดท้าย เปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูตคือจำนวนที่ตัวแปรกระบวนการโอเวอร์ชูตค่าสุดท้าย ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าสุดท้าย เวลาในการชำระเป็นเวลาที่ตัวแปรกระบวนการต้องชำระภายในเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 5%) ของค่าสุดท้าย ข้อผิดพลาด Steady-State คือความแตกต่างสุดท้ายระหว่างตัวแปรกระบวนการและจุดตั้งค่า

แหล่งความรู้ PID

https://www.teachmemicro.com/arduino-pid-control-tutorial/

  

 

 

แบ่งปันประสบการณ์การติดตั้ง Linux สำหรับ Android Box สำหรับการนำไปใช้งานในระบบ automation ทั้ง Home automation และ Industrial automation เนื่องจากกล่อง Android Box มีราคาที่ค่อนข้างถูก และ หาซื้อได้ง่าย เพราะ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มีความจำเป็นค่อนข้างมากในการทำระบบอัตโนมัติ

Source :

 Image File

Download Image disk For S805 Armlogic https://disk.yandex.ru/d/DnCkh3KBvAFES  

หรือ Download Image ที่่ได้ทำการทดสอบ แล้ว สำหรับ CPU S805 

DownLoad From Github : https://github.com/armbian/community/releases/tag/202236 

Armbian support for TVboxes : https://forum.armbian.com/forum/24-tv-boxes/ 

 

ข้อมูล CPU Amlogic meson8b S805

Android TV-Box MXQ (Amlogic S805)

https://www.rigacci.org/wiki/doku.php/doc/appunti/hardware/mxq_s805 

https://linux-meson.com/ 

Howto :

 

Credit And Special Thank Youtube Chanel : https://www.youtube.com/c/i12bretro  

https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A5

https://en.wikipedia.org/wiki/Amlogic 

 

 

 

 

 

  

 

The box used in this video is a OttBox MXQ Mini . It sports a Quad Core Amlogic S805 @ 1..5GHz and 1 GB of DDR3 RAM.
--------------------------------------------------------------------
Things You Will Need
--------------------------------------------------------------------
- A microSD card at least 8 GB
--------------------------------------------------------------------
Downloads and Flashing to MicroSD
--------------------------------------------------------------------
01. Download Armbian https://yadi.sk/d/DnCkh3KBvAFES/Linux..
02. Download Balena Etcher https://www.balena.io/etcher/ 
03. Run Balena Etcher
04. Burn Armbian image to microSD card
05. Safely remove microSD and re-insert
06. Ignore/close the Windows dialogs to format the inserted microSD card

--------------------------------------------------------------------
Configure MicroSD Card for Armbian
--------------------------------------------------------------------
01. Open the readable partition of the microSD card in Explorer
02. Edit /euEnv.txt in a text editor
a. Update the FDT line to point to a working .dtb file for your device
FDT=/dtb/meson8b-mxq.dtb
b. Save
c. Close
06. Safely remove microSD
07. Insert microSD card to Android TV box
--------------------------------------------------------------------
Booting to Armbian for the First Time
--------------------------------------------------------------------
01. With an unfolded paperclip, press the reset button on the bottom of the device
02. While holding the reset button, plug the power adapter into the Android TV box
03. You should see the Armbian terminal running startup scripts
04. When prompted, login with username: root password: 1234
05. Input a new root password
06. Confirm the new root password
07. When prompted, input a username
08. Input a password for the new user
09. Confirm the password for the new user
10. Follow any additional the prompts
11. Armbian will boot into the desktop environment

Special thanks to the developers and forum members over at https://armbian.com  for making this possible 

★ Discord: https://discord.com/invite/EzenvmSHW8 
★ Reddit: https://reddit.com/r/i12bretro 

 

Downloads and Flashing to MicroSD
Download Armbian Download
Download Balena Etcher Download
Run Balena Etcher
Burn Armbian image to microSD card
Safely remove microSD and re-insert
Ignore/close the Windows dialogs to format the inserted microSD card
Configure MicroSD Card for Armbian
Open the readable partition of the microSD card in Explorer
Edit /euEnv.txt in a text editor
Update the FDT line to point to a working .dtb file for your device
FDT=/dtb/meson8b-mxq.dtb


Insert microSD card to Android TV box
Booting to Armbian for the First Time
With an unfolded paperclip, press the reset button on the bottom of the device
While holding the reset button, plug the power adapter into the Android TV box
You should see the Armbian terminal running startup scripts
When prompted, login with username: root password: 1234
Input a new root password
Confirm the new root password
When prompted, input a username
Input a password for the new user
Confirm the password for the new user
Follow any additional the prompts
Armbian will boot into the desktop environment

 

การทำ Remote Desktop

https://forum.armbian.com/topic/13740-how-to-enable-rdp-xrdp-with-armbian-so-you-can-login-from-a-windows-pc/ 

 

VNC Server

https://blog2.k05.biz/2020/06/armbian-vnc.html 

Issue

https://www.armbian.com/download/ 

https://forum.armbian.com/topic/3023-armbian-for-amlogic-s805-and-s802s812/ 

https://forum.armbian.com/topic/12656-csc-armbian-for-rk322x-tv-boxes/ 

Firmware

https://forum.armbian.com/topic/12162-single-armbian-image-for-rk-aml-aw-aarch64-armv8/  

https://docs.armbian.com/User-Guide_Armbian-Config/ 

Wifi :

https://forum.armbian.com/topic/20210-x96-mini-s905x-builtin-wifi-chipset-rtl8189es-working-with-recompilation/ 

 

 

 

 

รวบรวม  MicroPython libraries, frameworks, software and resources.

MicroPython เขียนโปรแกรม Python 3 ไปใช้แบบ Lean และ มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงชุดย่อยเล็ก ๆ ของไลบรารีมาตรฐาน Python และ ได้รับการปรับให้ทำงานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัด

Contents

Libraries

Other places you can look for MicroPython Libraries:

AI

 • MicroMLP - A micro neural network multilayer perceptron for MicroPython (used on ESP32 and Pycom modules).
 • MicroPython-NeuralNetwork - Neural Network for MicroPython.

Analytics

 • uMath - Computer Algebra for microcontrollers.
 • micropython-ulab - A numpy-like fast vector module for MicroPython.
 • micropython-fourier - Fast Fourier transform in MicroPython's inline ARM assembler.
 • Filters FIR filters using ARM Thumb assembler. Using an online utility you can go from a graph of required frequency response to a filter implementation.
 • ulinalg - Small size matrix handling module with a few linear algebra operations specifically for MicroPython (Python3).
 • micropython-mtx - Fast Matrix Multiplication and Linear Solver on MicroPython.
 • micropython-vec - Vector Operations on MicroPython.
 • MicroPython_Statistics - Statistics module for MicroPython.
 • MicroPython-Matrix - MicroPython basic matrix operations.

Audio

Communications

APIs

Authentication

Bluetooth

 • PyBoard-HC05-Android - Pyboard HC05 Bluetooth adaptor example application.
 • uble - Lightweight Bluetooth Low Energy driver written in pure Python for MicroPython.
 • MicroPythonBLEHID - Human Interface Device (HID) over Bluetooth Low Energy (BLE) GATT library for MicroPython.
 • upyble - Command line tool for Bluetooth Low Energy MicroPython devices.
 • micropython-xiaomi-ble-adv-parse - Passively retrieve sensor data from some Xiaomi Bluetooth Low Energy (BLE) sensors.
 • mijia-temphum-upy - MicroPython library to read certain Xiaomi Mijia BLE temperature & humidity sensors.

CAN

Compression

 • ufastlz - MicroPython wrapper for FastLZ, a lightning-fast lossless compression library.

Cryptography

 • mpyaes - MicroPython module for AES encryption.
 • micropython-aes - AES algorithm with pure python implementation.
 • ucrypto - MicroPython package for doing fast elliptic curve cryptography, specifically digital signatures. API design inspired from fastecdsa and implementation based on tomsfastmath.
 • ucryptoauthlib - Lightweight driver for Microchip Crypto Authentication secure elements written in pure python for MicroPython.
 • embit - A minimal bitcoin library for MicroPython and Python3 with a focus on embedded systems.
 • microotp - A ESP8266 MicroPython OTP Generator.
 • micropython-rsa-signing - RSA signing on MicroPython.
 • micropython-cryptomsg - A MicroPython module to encrypt and decrypt messages with AES CBC mode.

DNS

 • ICantBelieveItsNotDNS - "I Can't Believe It's Not DNS!" (ICBIND) is an authoritative DNS server for the ESP8266 written in MicroPython.
 • MicroDNSSrv - A micro DNS server for MicroPython to simply respond to A queries on multi-domains with or without wildcards (used on Pycom modules & ESP32).
 • tinydns - Very simple DNS async server for MicroPython.
 • micropython-captiveportal - Minimal async captive portal for MicroPython (compatible with uasyncio v3/MicroPython 1.13+ as well as earlier versions).
 • Micropython-DNSServer-Captive-Portal - MicroPython WiFi AP Captive Portal with DNS and Web Server.

Ethernet

FTP

GPS

GSM

IoT

 • microhomie - MicroPython implementation of the Homie MQTT convention for IoT.
 • uPyEcho - Emulated Belkin WeMo device that works with Amazon Echo (Alexa) using MicroPython on an ESP32.
 • SonosRemote - A remote for Sonos installations running on an ESP8266 and using Sonos HTTP API.
 • micropython-home-assistant - MicroPython based scripts to extend you home assistant driven home automation projects.
 • micropython-iot - An approach to designing IOT applications using ESP8266, ESP32 or Pyboard D endpoints.
 • iot-core-micropython - Use MicroPython to connect to Google Cloud IoT Core.
 • SmartUPy - Controlling "Tuya-type" smart power outlets using MicroPython.
 • aws-iot-GET-POST-loop - MicroPython code which uses the AWS-IOT REST API to GET/POST device state info.
 • sensor-mqtt-homeassistant - An esp8266/32 MicroPython based sensor platform for gpio, dht, analog, led and more. Includes remote updates for .py code from web server and MQTT/Homeassistant integration.

IR

LoRaWAN

MDNS

 • micropython-mdns - A pure python implementation of MDNS with support for Service Discovery.

Modbus

 • micropython-modbus - MicroPython port of modbus-tk.
 • micropython-modbus - Modbus Master library for MicroPython ESP32 devices. Based on pycom-modbus from pycom.
 • mp_modbus - Modbus Lib for MicroPython.
 • micropython-modbus - ModBus TCP and RTU library supporting client and host mode. Based on pycom-modbus from pycom.

MQTT

 • micropython-mqtt - A 'resilient' asynchronous MQTT driver. Plus a means of using an ESP8266 to bring MQTT to non-networked targets.
 • MQBoard - A micro-framework for using MQTT with asyncio on MicroPython boards, primarily on the ESP32.
 • pysmartnode - MicroPython Smarthome framework.
 • umqtt_aws_iot - Publish UMQTT messages with MicroPython to AWS IoT.
 • sonoff-mqtt by davea - MicroPython scripts to control Sonoff/ESP8266 using MQTT.
 • micropython-sonoff-switch - Implements a MQTT controllable switch for the iTead Sonoff Switch using MicroPython.
 • micropython-thingspeak-mqtt-esp8266 - Publish and Subscribe to Thingspeak using MQTT with MicroPython running on ESP8266/ESP32 platforms.
 • uMQTT - MQTT publish for MicroPython on the WiPy board.
 • micropython-mqtt - Async MQTT library with auto reconnect for MicroPython devices such as the ESP32 or Pycom devices.
 • micropython-adafruit-mqtt-esp8266 - Using MQTT to Publish/Subscribe to adafruit io. MicroPython/CircuitPython implementation on ESP8266/ESP32.
 • MicropythonCayenneMQTTClient - A port of the Python Cayenne MQTT Client to MicroPython.
 • mqtt_upython - MQTT Client using MicroPython on ESP8266.

NFC

 • micropython-nfc - Using NFC with MicroPython.
 • micropython_pn532 - Driver for PN532 NFC/RFID breakout boards based on Adafruit CircuitPython (UART).
 • NFC_PN532_SPI - Partial Port of Adafruit CircuitPython to MicroPython of PN532 NFC/RFID control library (SPI).

NTP

OneWire

 • Official OneWire - For devices using the OneWire bus, eg Dallas ds18x20.
 • Onewire_DS18X20 - Classes for driving the DS18x20 sensor with the onewire protocol for Pycom MicroPython.

Onkyo EISCP

 • eiscp-micropython - MicroPython port for the Onkyo-EISCP protocol used, among others, by Pioneer.

OTA

Radio

REPL

 • webrepl - MicroPython WebREPL.
 • zepl - MicroPython WebREPL Console Application using ZeroMQ.
 • jupyter_micropython_remote - Jupyter kernel to directly execute code on a MicroPython board over the serial/web REPL.
 • FBConsole - Frame buffer console class for MicroPython.

RFID

RTC

Serial

 • mpy-miniterm - Tool for seamless serial debug and file synchronisation with MicroPython devices via the serial REPL.
 • MicroPython-MorseCode - International Morse Code using a micro-controller with MicroPython.
 • I2C Slave - Uses the Pyboard's I2C slave mode to implement a full duplex asynchronous link. Principal use case is for ESP8266 which has only one UART.

Serialization

 • micropython-msgpack - MessagePack serialisation library optimised for MicroPython.
 • micropython-uprotobuf - A lightweight implementation of Google's Protocol Buffers (protobuf) for MicroPython.
 • minipb - Mini Protobuf {de}serializer in pure Python.

SOCKS

SMTP

 • uMail - A lightweight, scalable SMTP client for sending email in MicroPython.

TCP

 • us2n - MicroPython bridge between UART and TCP for the ESP32.

Telnet

 • MicroTelnetServer - Simple telnet server for MicroPython and the ESP8266 allowing telnet clients access to the REPL.

VoIP

 • uPyVoip - Voip for MicroPython ESP32 with Interactive Voice Response.

WiFi

Web

 • MicroWebSrv - A micro HTTP Web server that supports WebSockets, html/python language templating and routing handlers, for MicroPython (used on Pycom modules & ESP32).
 • MicroWebSrv2 - The last Micro Web Server for IoTs (MicroPython) or large servers (CPython), that supports WebSockets, routes, template engine and with really optimized architecture (mem allocations, async I/Os).
 • tinyweb - Simple and lightweight HTTP async server for MicroPython.
 • upy-websocket-server - MicroPython (ESP8266) websocket server implementation.
 • micropython-captive-portal - A captive portal demo for MicroPython.
 • uPyPortal - A captive portal for MicroPython using ESP32 (WeMos).
 • ESP8266WebServer - ESP8266 web server for MicroPython.
 • microCoAPy - A mini client/server implementation of CoAP (Constrained Application Protocol) into MicroPython.
 • micropyserver - MicroPyServer is a simple HTTP server for MicroPython projects.
 • MicroRESTCli - A micro JSON REST Web client based on MicroWebCli for MicroPython (used on Pycom modules & ESP32).
 • micropython-noggin - A very simple web server for MicroPython.
 • uwebsockets - MicroPython websockets implementation for ESP8266.
 • microdot - The impossibly small web framework for MicroPython.
 • micropython-nanoweb - Full async MicroPython web server with small memory footprint.
 • MicroWebCli - A micro HTTP Web client for MicroPython (used on Pycom modules & ESP32).
 • micropython-configserver - Captive portal for MicroPython including a dumb DNS server and a webserver to configure wifi networks.
 • micropython-aioweb - A minimalist asyncio web framework for MicroPython.

Zigbee

 • ZbPy - MicroPython IEEE802.15.4 / Zigbee parser.

Display

E-Paper

Fonts

 • micropython-font-to-py - A Python 3 utility to convert fonts to Python source capable of being frozen as bytecode.
 • writer A simple way to render above Python fonts to displays whose driver is subclassed from framebuf.
 • ssd1306big - A font for MicroPython on 128x64 pixel ssd1306 oled display.

Graphics

GUI

 • lvgl - An object oriented component based high-level GUI library with MicroPython binding.
 • micropython-lcd160cr-gui - Simple touch driven event based GUI for the Pyboard and LCD160CR colour display.
 • micropython_ra8875 - MicroPython device driver and nano-GUI for RA8875 based displays.
 • micropython-nano-gui - A tiny display-only GUI with a limited set of GUI objects (widgets) for displays whose display driver is subclassed from the framebuf class. With drivers for TFT, ePaper and OLED displays.
 • micro-gui Derived from nano-gui and supporting the same displays and hosts, this provides for user input via pushbuttons or a navigation joystick and an optional rotary encoder.
 • TFT-GUI A fast touch GUI for large displays based on SSD1963 controller with XPT2046 touch controller.
 • micropython-nextion - Control Nextion displays using MicroPython.

LCD Character

LCD Graphic

LCD TFT

LED Matrix

LED Segment

LEDs

OLED

Printer

IO

ADC

 • ads1x15 - Driver for the ADS1015/ADS1115 ADC, I2C interface.
 • micropython-ads1015 - ADS1015 12-Bit and ADS1115 16-bit ADC, 4 channels with programmable gain, I2C interface.
 • Micropython_ADS1115 - ADS1115 16-bit ADC, 4 channels with programmable gain, I2C interface.
 • ADS7818 - Python class interfacing the ADS7818 AD-converter.
 • micropython-ads1219 - MicroPython module for the Texas Instruments ADS1219 ADC.
 • micropython-hx711 - MicroPython driver for HX711 24-Bit Analog-to-Digital Converter.
 • MicroPython-ADC_Cal - ESP32 ADC driver using reference voltage calibration value from efuse.
 • micropython-pcf8591 - MicroPython driver for PCF8591 ADC/DAC, I2C interface.

DAC

GPIO

 • micropython-inputs - Classes to count pulses, debounce digital inputs, and calculate moving averages of analog inputs for a MicroPython board.
 • ubutton - A MicroPython library for controlling reading and debouncing pushbutton inputs, including "short" and "long" press callbacks.
 • micropython-debounce-switch - MicroPython Class for Debouncing Switches.

IO-Expander

Joystick

Keyboard

Potentiometers

 • micropython-ad840x - MicroPython SPI-based manipulation of the AD series digital potentiometers AD8400, AD8402 and AD8403.
 • mcp4131 - MicroPython module to control MicroChip's MCP4131 SPI digital potentiometer.

Power Management

PWM

 • upwmcontroller - A MicroPython library for controlling PWM outputs in an asyncio loop, with features including fading and blinking.

Rotary Encoder

Shift Registers

 • micropython-74hc595 - MicroPython driver for 74HC595 8-bit shift registers.
 • MicroPython-SN74HCS264 - MicroPython Driver for SN74HCS264 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers With Schmitt-Trigger Inputs and Inverted Outputs.

Waveform Generator

Motion

DC Motor

 • L298N - Driver for the L298N dual h-bridge motor controller.
 • MicroPython-L298 - Drive L298 dual H-bridge with MicroPython.

Servo

Stepper

Sensors

Accelerometer Digital

Air Quality

Barometer

 • micropython-bme280 - Driver for the Bosch BME280 temperature/pressure/humidity sensor.
 • micropython-bmp180 - Driver for Bosch BMP180 temperature, pressure and altitude sensor.
 • mpy_bme280_esp8266 - Bosch BME280 temperature/pressure/humidity sensor.
 • BME280 - MicroPython driver for the BME280 sensor, target platform Pycom devices.
 • micropython-bmp280 - Module for the BMP280 sensor.
 • micropython_bme280_i2c - A MicroPython module for communicating with the Bosch BME280 temperature, humidity, and pressure sensor.
 • MicroPython-BME280 - Driver to digital sensor of Temperature, Pressure and Humidity.
 • micropython-bmp180 - A module for MicroPython which provides a class for the BMP180 pressure sensor.
 • BMP390 - MicroPython module for BMP390 pressure & temperature sensor.
 • BMP180 - MicroPython module for BMP180 pressure & temperature sensor.

Battery

Biometric

Camera

Colour

Compass

Current

Distance IR

Distance Laser

Distance Ultrasonic

Dust

 • pyGP2Y - MicroPython library for the Sharp GP2Y1014AU0F Dust Sensor.

Energy

 • ATM90E26_Micropython - Driver for ATM90E26 energy metering device.
 • MCP39F521 - ESP8266 scripts for reading MCP39F521 power monitors.
 • micropython-p1meter - A ESP32 sensor to read an p1 electricity meter and publish this to MQTT and HomeAssistant, written in MicroPython.
 • esp32-solar2 - Simple solar regulator - MicroPython project.

Gaseous

Light

Motion Inertial

Pressure

Proximity

 • uPy_APDS9960 - MicroPython proximity library for esp8266 using APDS9960.

Radiation

Soil Moisture

 • micropython-chirp - Driver for the Chirp Soil Moisture Sensor.
 • MicroPython-MiFlora - Xiaomi Mi Flora (aka. flower care) BLE plant sensors (soil moisture/conductivity/light intensity/temperature).

Spectral

 • AS726X_LoPy - MicroPython driver for the AS726X spectral sensor.

Temperature Analog

 • micropython-max31855 - Thermocouple amplifier, SPI interface.
 • max31856 - Precision thermocouple to digital converter with linearization, SPI interface.
 • mcp9700 - Generic MicroPython driver for MCP9700.

Temperature Digital

Temperature IR

Touch Capacitive

 • micropython-mpr121 - Driver for MPR121 capacitive touch keypads and breakout boards.
 • micropython-ttp223 - Examples using TTP223 capacitive touch module.
 • micropython-TTP229-BSF - MicroPython ESP8266/ESP32 driver for TTP229-BSF 16-key capacitive keypad in serial interface mode.
 • uFT6336U - MicroPython I2C driver for the Focus LCDs FT6336U capacitive touch panel controller IC.

Touch Resistive

Scheduling

 • micropython-mcron - MicroCRON is a time-based task scheduling program for MicroPython.
 • micropython-scron - SimpleCRON is a time-based task scheduling program inspired by the well-known CRON program for Unix systems.
 • Schedule A scheduler for uasyncio based applications. Schedule events at specified times and dates.
 • micropython-aioschedule A persistent uasyncio scheduler that supports deepsleep between task runs.

Storage

Database

EEPROM

 • micropython_eeprom - Cross platform MicroPython device drivers for memory chips (EEPROM, FRAM, Flash, PSRAM).
 • mb_24x256_512 - Very simple MicroPython module/driver for Microchip 24x256 and 24x512 I2C EEPROM devices.

Flash

FRAM

PSRAM

 • mb_PSRAM_64Mb_SPI - Very simple MicroPython module to use a generic 64Mbit PSRAM (ie Adafruit 4677) with a Raspberry Pi Pico (RP2040).

SRAM

 • mb_23LC1024 - Very simple MicroPython module to use a Microchip 23LC1024 SPI SRAM with a Raspberry Pi Pico (RP2040).
 • mb_47x16 - Very simple MicroPython module/driver for Microchip 47x16 EERAM devices (47L/47C).

Threading

 • MicroWorkers - A micro workers class that easily manages a pool of threads to optimise simultaneous jobs and jobs endings, for MicroPython (used on Pycom modules & ESP32).

User Interface

 • upymenu - MicroPython Menu for LCD Displays.

Community

Tutorials

Books

Frameworks

 • micrOS - MicroPython based IoT Framework.
 • terkin-datalogger - Flexible data logger application for MicroPython and CPython.
 • perthensis - Perthensis: an asynchronous framework for MicroPython.
 • meerkat - I2C Data Acquisition for MicroPython and Raspberry Pi.

Resources

Development

Code Generation

 • micropy-cli - Micropy Cli is a project management/generation tool for writing MicroPython code in modern IDEs such as VSCode.
 • micropython-stubber - Generate and use stubs for different MicroPython firmwares to use with vscode and/or pylint.
 • micropy-stubs - Automatically Generated Stub Packages for Micropy-Cli and whomever else.
 • micropython-extmod-generator - Generator for MicroPython external modules written in C.

Debugging

IDEs

Logging

Shells

On Device

 • upy-shell - A simple command line based shell for MicroPython.
 • Micropython-Editor - Small on-board editor for PyBoard, WiPy, ESP8266, ESP32, PyCom and Adafruit devices written in Python.

On Host

 • rshell - Copy or Sync files to Boards, enter REPL from your terminal.
 • ampy - MicroPython Tool - Utility to interact with a MicroPython board over a serial connection.
 • mpfshell - A simple shell based file explorer for ESP8266 and WiPy.
 • mpsync - A small tool that synchronizes a folder to a MicroPython board whenever it detects a change.
 • mpremote - Powerful official shell that supports mounting the host's current directory on the target. Run code without changing the target's filesystem.

 

App Inventor 

 

Wiki App_Inventor_for_Android

เป็นเครื่องมือพัฒนาสำหรับ โปรแกรมสำหรับ สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ตที่ใช้ Android แพลตฟอร์มการพัฒนาออนไลน์ของ App Inventor มีให้สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีบัญชีอีเมล Gmail การเขียนโปรแกรมภายใต้ App Inventor ทำได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เช่น google chrome App Inventor เป็นแอปพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาพตั้งแต่เริ่มต้น App Inventor ประกอบด้วยสองส่วน คือ 

Desingner :เป็นส่วนออกแบบ และ ส่วนการเขียนโปรแกรม พื้นที่ของนักออกแบบช่วยให้คุณสามารถสร้างอินเทอร์เฟซสำหรับเครื่องมนุษย์ของคุณกับรูปลักษณ์ของหน้าจอ ซึ่งคุณสามารถเลือกส่วนประกอบของคุณเช่น ปุ่ม, ข้อความ, รูปภาพ, การวาดเฟรม...

Blocks : ซึ่งมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น IOT,Network , เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น  เข็มทิศ, GPS, เครื่องวัดอัตตราเร่ง และ Media ต่าง ๆ รวมถึงการตั้งค่าอื่น ๆ ... สำหรับการประมวลผลและเขียน Program


 

 

   พื้นที่ Blocks อนุญาตให้คุณตั้งโปรแกรมพฤติกรรมของแอปพลิเคชัน ขึ้นอยู่กับ Object ที่วางไว้ใน Interface HMI (Android based Human Machine Interface)  มี Blocks ที่พร้อมใช้งานสำหรับการประมวลผลข้อความ ตัวแปร พฤติกรรมทางคณิตศาสตร์ ควบคุมองค์ประกอบ ...

 

 ตัวอย่างข้างล่างเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรม ด้วย App Inventor ส่วน USER Interface (UI)

  ตัวอย่างข้างล่างเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรม ด้วย App Inventor ส่วน Programming โดยใช้ Blockly

 

 

ผลงานที่ใช้งานจริงสามารถ Download ใช้งานได้จาก PlayStore 

 

 ท่านผู้เยี่ยมชมสามารถที่จะเรียนรู้การพัฒนา Automation ด้วย โปรแกรม App Inventor เบื้องต้น จากหนังสือเล่มนี้ 

สั่งซื้อหนังสือการเขียนโปรแกรมด้วย App.inventor ควบคุม ESP32 ได้ตาม Link นี้ครับ ราคา 350 บาท พร้อมสิทธิพิเศษต่าง ๆ ครับ

สามารถติดตามเพิ่มเติมได้จาก Facebook Fanpage นี้ https://www.facebook.com/ai2.automation

 สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ตาม Link นี่ครับ

 

 

 

 

 App Inventor And Arduino Download Code  

App Inventor And Arduino Download Code