สารบัญการเรียนรู้ ArtCam 

สำหรับประยุกต์การออกแบบแม่พิมพ์เหยื่อยาง และ แม่พิมพ์เหยื่อตกปลาแบบต่างๆ

 

 • 1.บทนำ (Introduction)

 

   • ภาพรวมของ ArtCAM (Overview of ArtCAM)
   • เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ (Basics of Mold Design)

 

 • 2.การเตรียมโมเดล (Preparing the Model)

 

   • เปิดไฟล์และการตั้งค่าเบื้องต้น (Opening Files and Initial Settings)
   • การนำเข้าภาพ (Importing Images)

 

 • 3.การสร้างเวกเตอร์สำหรับการออกแบบ (Creating Vectors for Design)

 

   • การวาดเวกเตอร์ (Drawing Vectors)
   • การปรับแต่งเวกเตอร์ (Editing Vectors)

 

 • 4.การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ (3D Modelling)

 

   • การสร้างรูปแบบจากเวกเตอร์ (Creating a Relief from Vectors)
   • การใช้ภาพบิตแมปเพื่อสร้างรูปแบบ (Creating a Relief from a Bitmap)
   • การปรับแต่งรูปแบบด้วยเครื่องมือปั้น (Sculpting the Relief)

 

 • 5.การออกแบบรูปแบบแม่พิมพ์ (Designing Mold Patterns)  
 • การสร้างรูปแบบสำหรับเหยื่อตกปลา (Creating Patterns for Fishing Lures) 
 • 6.การประยุกต์ใช้เทคนิค Swept Profiles (Applying Swept Profiles Techniques) 
   • การสร้างโปรไฟล์โดยใช้การเส้นทางขับขี่ (Creating Profiles with Drive Curves)
   • การปั้นรูปทรงแบบหมุน (Spun Shape Creation) 
 • 7.การเพิ่มรายละเอียดให้กับรูปแบบ (Adding Details to the Model) 
   • การใช้ Texture ในการเพิ่มผิวสัมผัส (Using Textures to Add Surface Details)
   • การสร้างการตัดส่วนที่สูงขึ้น (Creating Elevated Cuts) 
 • 8.การสร้างแบบจำลองจากภาพถ่าย (Modelling from Photographs) 
  • การนำเข้าและปรับขนาดภาพถ่าย (Importing and Scaling Photographs)
  • การตัดส่วนและสร้างรายละเอียดจากภาพถ่าย (Segmenting and Detailing from Photographs)
 • 9.การสร้างแม่พิมพ์เหยื่อตกปลา (Creating Fishing Lure Molds)
  • การออกแบบเหยื่อตกปลา (Designing Fishing Lures)
  • การสร้างแม่พิมพ์และเตรียมสำหรับการผลิต (Creating Molds and Preparing for CNC Machine) 

สารบัญการเรียนรู้ด้วย ArtCAM ภาพรวมของ ArtCAM
อธิบายโดยรวมเกี่ยวกับฟีเจอร์และเครื่องมือที่มีใน ArtCAM

 

 • การสร้างโมเดล 3 มิติ 
  • การเตรียมโมเดล
  • การสร้างReliefจากเวกเตอร์
  • การสร้างReliefจากบิตแมป
  • การใช้ Face Wizard
  • การใช้ Swept Profiles
  • การสร้างและใช้งาน 3D Blend และ 3D Clipart
  • การใช้งาน Texturing
  • การทำสำเนา และ วางRelief
  • การปรับแต่งReliefด้วยการแกะสลักแบบโต้ตอบ (Interactive Sculpting)
  • การใช้งาน Scanning และอื่นๆ 
 • การจัดการและการกัดด้วยเครื่อง CNC 
  • การเตรียมโมเดลสำหรับการกัด
  • การกัดRelief
  • การกัดลักษณะเฉพาะ (Feature Machining) 
 • การสร้างโมเดล 2/2½ มิติ 
  • การสร้างเฟรมงาน
  • การนำเข้าเวกเตอร์
  • การจัดการข้อความเวกเตอร์
 • การใช้งาน Nesting Vectors
 • การสร้าง Bridging
 • การประยุกต์ใช้งานฟีเจอร์พิเศษของ ArtCAM 
  • การออกแบบงานศิลปะสำหรับการกัด
  • การใช้งาน Smart Engraving
  • การสร้างการออกแบบงานเครื่องประดับ
  • การใช้งาน ISO-FORM Lettering 
 • การสร้างและจัดการ Toolpaths 
  • การวางแผนและการสร้างเส้นทางเครื่องมือ
  • การกำหนดลำดับการกัด
  • การปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับเส้นทางเครื่องมือต่างๆ 
 • การทำงานร่วมกับไฟล์ภาพและรูปทรง 
  • การนำเข้าและการปรับขนาดภาพ
  • การแปลงภาพเป็นเวกเตอร์
  • การจัดการรูปทรงสำหรับการสร้างRelief 
 • การสร้างรายละเอียดงานและการประดิษฐ์ 
  • การสร้างรายละเอียดทางเทคนิค
  • การใช้งานคำสั่งการสร้างเส้นขอบและการแกะสลัก 
 • การปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มเติม 
  • การใช้งานเครื่องมือสำหรับการเพิ่มลวดลายและข้อความ
  • การจัดการพื้นผิวและลักษณะของRelief 
 • การออกแบบเพื่อการผลิต 
  • การตั้งค่าการกัดสำหรับการผลิตจำนวนมาก
  • การประยุกต์ใช้งาน ArtCAM สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ 
 • การสร้างและจัดการแบบจำลองสำหรับเหยื่อตกปลา 
  • การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเหยื่อตกปลา
  • การเลือกวัสดุและการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการกัด
  • การจัดการกับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการกัด 

        การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง

 • การวิเคราะห์และการปรับปรุงรูปแบบการกัด
 • การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูงในการสร้าง Relief และแม่พิมพ์ 

         การตรวจสอบและการแก้ไขก่อนการผลิต

 • การตรวจสอบการออกแบบก่อนการกัด
 • การทดลองกัดบนวัสดุจำลองเพื่อเช็ครายละเอียด 

        การสรุปและการนำไปประยุกต์

 • การรวบรวมและการวิเคราะห์ผลลัพธ์
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิตตามผลที่ได้
 • การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับโครงการอื่น

 

ในการออกแบบแม่พิมพ์ที่ใช้ ArtCAM, การสร้างเวกเตอร์เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะกำหนดรูปทรงและรายละเอียดของแม่พิมพ์ที่จะถูกกัดออกมาจากเครื่อง CNC. การเขียนเวกเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต้องพิจารณาถึงความละเอียด, ความแม่นยำ, และ วิธีที่เครื่องมือกัดจะติดตามเส้นทางเหล่านั้นบนวัสดุ

การเขียนเวกเตอร์และการจัดการ Toolpath สำหรับการกัดงาน

 

 • 1.พื้นฐานการเขียนเวกเตอร์สำหรับการกัด CNC

 

   • การสร้างเวกเตอร์พื้นฐาน:การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น polyline, arcs และ circles
   • พื้นฐานการวาดเวกเตอร์ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น บรรทัด วงกลม โค้ง เป็นต้น
   • การนำเข้าและการแปลงภาพเป็นเวกเตอร์
   • การแก้ไขเวกเตอร์: node editing, smoothing และ shaping
   • การประยุกต์ใช้ layers และ grouping เพื่อจัดการเวกเตอร์อย่างมีระเบียบ

 

 •  
 • 2.การสร้างเวกเตอร์รายละเอียดสูงสำหรับแม่พิมพ์ที่ซับซ้อน

 

  • การใช้งานเครื่องมือ advance vector สำหรับการสร้างลายละเอียด
  • การจัดการกับ Bezier curves สำหรับการสร้างเส้นโค้งที่แม่นยำ
  • การใช้ Texturing tool และ sculpting tools เพื่อเพิ่ม texture ในเวกเตอร์

 

 

 • 3.การตรวจสอบและการแก้ไขเวกเตอร์ก่อนการผลิต

 

  • การตรวจสอบการทับซ้อนและการประสานงานของเวกเตอร์
  • การปรับเส้นทางเครื่องมือกัด (toolpaths) เพื่อความเหมาะสมกับการกัดแม่พิมพ์
  • การใช้ Simulation mode ใน ArtCAM เพื่อทดสอบว่าเวกเตอร์ที่สร้างจะถูกกัดออกมาอย่างไร

 

 

 • 4.การใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงของ ArtCAM ในการเขียนเวกเตอร์

 

  • การใช้งาน Vector Doctor สำหรับการตรวจสอบและการแก้ไขอัตโนมัติ
  • การสร้างเวกเตอร์ด้วยการใช้งานอัตโนมัติ
                 *******************************************เวบไซต์หลัก

https://www.panmaneecnc.com

แนะนำ การเข้าเยี่ยมชม และ หาข้อมูล ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 

line ID :panmaneecnc